Dotácia na odstraňovanie systémových porúch - Byterm s.r.o Vranov n/T

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dotácia na odstraňovanie systémových porúch

Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývaniaDotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec, bytové družstvo, správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.Na odstraňovanie systémovej poruchy možno poskytnúť dotáciu do výšky 50 % oprávnených nákladov stavby, najviac však vo výške 500 Sk na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome, jeho ucelenej sekcii alebo vstupe. Táto suma sa zaokrúhli na celé 1 000 Sk smerom nadol. Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácie na jednotlivé systémové poruchy. Oprávnené náklady stavby sú náklady na stavebné práce a dodávky vrátane dane. Do oprávnených nákladov stavby sa nezahŕňajú náklady na projektové práce, inžiniersku činnosť, expertízne posudky, ani ďalšie súvisiace náklady. Oprávnené náklady stavby sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác.

Dotáciu možno poskytnúť na odstraňovanie systémovej poruchy:

Porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu.
Konštrukčný systém najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA. Prejav poruchy: trhliny v keramzitbetóne, zatekanie dažďovej vody, oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu. Spôsob odstránenia poruchy: realizácia bezpečnostných opatrení, odstránenie obkladových dielcov alebo ich prikotvenie (v prípade potreby), zateplenie celej štítovej steny s prekrytím nárožia.

Porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu.
Konštrukčný systém najmä T06B KE. Prejav poruchy: oddeľovanie troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej železobetónovej steny, zatekanie dažďovej vody. Spôsob odstránenia poruchy: prikotvenie (prišitie) obkladových dielcov kotvami z nerezovej ocele prenášajúcimi zvislé a aj vodorovné zaťaženie, zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia.

Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu.
Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä ZTB, BA-BC, BA NKS-S. Prejav poruchy: trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže a oceľových rámov zasklenia, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu, zatekanie dažďovej vody. Spôsob odstránenia poruchy: zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska (v prípade potreby), výmena copilitovej steny, zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte, oprava trhlín v schodisku.

Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu.
Konštrukčný systém najmä ZT. Prejav poruchy: trhliny a vypadávanie betónovej hmoty, vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na podporný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekanie dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a korózie výstuže. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho opravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby), prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby), zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu.
Konštrukčný systém T08 B. Prejav poruchy: trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, korózia kotvenia zábradlia, zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, korózia výstuže, vypadávanie betónovej hmoty. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora v uložení a v strede rozpätia lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby), zhotovenie novej hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

Porucha balkónov a lodžií bytového domu.
Stavebná sústava alebo konštrukčný systém najmä T-11 až T-16, T 01B až T 03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B, B-70. Prejav poruchy: trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie a kotvenia zábradlia, vytváranie tepelného mosta. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia, odstránenie zdegradovaného betónu tlakovou vodou a jeho vyspravenie a ošetrenie skorodovanej výstuže, odstránenie alebo náhrada balkónovej, resp. lodžiovej dosky (v prípade potreby), vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž zábradlia, zateplenie dosky.

Porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu.
Konštrukčný systém najmä LB, MB. Prejav poruchy: vytváranie trhlín v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, korózia výstuže, vypadávanie betónovej hmoty, vytváranie tepelného mosta. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms, ošetrenie výstuže a betónu, zateplenie ríms a pilastrov vrátane plochy obvodového plášťa medzi nimi.

Porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
Stavebná sústava najmä P1.15, SpM-P1.15, PS 82, BA NKS-S. Prejav poruchy: trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekanie dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a do hmoty pórobetónu, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie zdegradovaného pórobetónu, ošetrenie výstuže, oprava povrchov maltou na pórobetón (tepelnoizolačná malta), celoplošné zateplenie obvodového plášťa (neplatí pre priečelia s lodžiami BANKS-S), oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa.

Porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu.
Stavebná sústava najmä P1.14, SpM-P1.14, PS 82, P1.24. Prejav poruchy: zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa, korózia výstuže spojov. Spôsob odstránenia poruchy: vyčistenie škár (v prípade potreby), odstránenie zdegradovaného betónu a oprava povrchu, celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti obvodového dielca (v prípade potreby).

Porucha atiky bytového domu.
Stavebná sústava najmä PS 82 PP. Prejav poruchy: odklonenie atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie vertikálnej škáry styku, deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine, zatekanie dažďovej vody. Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike, vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie, doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike, zateplenie strechy.

Porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu.
Konštrukčný systém PV-2. Prejav poruchy: trhliny v povrchovej úprave, odúvanie a odpadávanie povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok). Spôsob odstránenia poruchy: odstránenie uvoľnenej povrchovej úpravy, vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodového plášťa, nanesenie nových vnútorných povrchových úprav zohľadňujúcich fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu.

Porucha predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
Stavebná sústava BA NKS-S. Prejav poruchy: nesprávne ukotvená lodžia a zábradlie, trhliny v obvodovom plášti, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii, uvoľnenie ukotvenia zábradlia. Spôsob odstránenia poruchy: zabezpečenie ukotvenia zábradlia a odstránenie priťaženia lodžiovej dosky, odstránenie uvoľnených častí stavebných konštrukcií predsadených lodžií a dielcov obvodového plášťa tlakovou vodou, plnohodnotná náhrada odstránených častí a vyrovnanie podkladu, zabezpečenie funkcie posuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na predsadených atikách nad lodžiou, zabezpečenie funkcie posuvného spoja na plochej streche, zateplenie obvodového plášťa na priečelí s lodžiami.

Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania


Dotáciu možno poskytnúť na odstraňovanie systémovej poruchy:

keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu najmä konštrukčného systému ZT, ZTB, T06B-BA a BA
troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu konštrukčného systému T06B-KE
vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu najmä konštrukčného systému alebo stavebnej sústavy ZTB, BA-BC a BA NKS-S
predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu najmä konštrukčného systému ZT
predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu konštrukčného systému T08B
balkónov a lodžií bytového domu najmä stavebnej sústavy alebo konštrukčného systému T-11 až T-16, T01B až T03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B a B-70
vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu najmä konštrukčného systému LB a MB
obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu najmä stavebnej sústavy P1.15, SpM P1.15, PS 82 a BA NKS-S
stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelno-izolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu najmä stavebnej sústavy P1.14, SpM P1.14, PS 82 a P1.24
atiky bytového domu najmä stavebnej sústavy PS 82 PP
obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu konštrukčného systému PV-2
obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov a súvisiacej predsadenej lodžie
bytového domu stavebnej sústavy BA NKS-S

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť, ak existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok, vypracovaný autorizovanou osobou uvedenou v zozname podľa osobitného predpisu. Odborný posudok obsahuje výsledky diagnostiky bytového domu s popisom systémových porúch, s rozsahom a stupňom poškodenia, návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik, orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy.

Na stavbe sa musia realizovať minimálne činnosti uvedené v prílohe č. 3. Prílohou žiadosti je evidenčný list systémovej poruchy, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4.

Pri odstraňovaní systémovej poruchy zateplením obvodového plášťa sa stavba navrhuje uskutočniť tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien, na ktorý vydal vyhlásenie zhody výrobca systému a súčasťou projektového riešenia tepelnej ochrany sú nevyhnutne súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu a z opravy alebo výmeny otvorových výplní, stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov stavby.

Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť len raz po dobu životnosti bytového domu pre bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup. Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu osobitne alebo súčasne. Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor so zoznamom príloh dokladujúcich plnenie podmienok podľa tohto výnosu je uvedený v prílohe 7. Splnenie podmienok pre poskytnutie dotácie sa preukazuje originálom alebo osvedčenou kópiou dokladov.
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá ministerstvu prostredníctvom krajského stavebného úradu, príslušného podľa miesta stavby. Doba pre predkladanie žiadosti na príslušný krajský stavebný úrad je od 1. januára do 15. februára príslušného roka.

Dotáciu možno poskytnúť na základe zmluvy uzatvorenej medzi žiadateľom a ministerstvom. Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie požadovaného účelu. Dotáciu podľa tohto výnosu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúce tri rozpočtové roky, je v likvidácií alebo má zavedený ozdravný režim alebo u ktorého bolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy v súlade s osobitným predpisom, má na majetok vyhlásený konkurz alebo je v konkurznom konaní, vyrovnávacom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, porušil finančnú disciplínu v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch, nemá splnené povinnosti upravené osobitnými predpismi, začal s realizáciou stavby pred podaním žiadosti o poskytnutie dotácie.

Zoznam systémových porúch bytového domu podľa prílohy č. 3 k výnosu č. V-1/2006


Konštrukčný systém najmä ZT, ZTB, T06B BA, BA.

Porucha keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu.
Prejav: trhliny v keramzitbetóne, zatekanie dažďovej vody, oddeľovanie, drolenie a vypadávanie hmoty obkladových dielcov z keramzitbetónu.
Odstránenie: realizácia bezpečnostných opatrení,odstránenie obkladových dielcov alebo ich prikotvenie (v prípade potreby), zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia.

Konštrukčný systém T06B KE.
Porucha troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu.
Prejav: oddeľovanie troskopemzobetónových obkladových dielcov od nosnej železobetónovej steny, zatekanie dažďovej vody.
Odstránenie: prikotvenie (prišitie) obkladových dielcov kotvami z nerezovej ocele, zateplenie štítovej steny s prekrytím nárožia.

Konštrukčný systém alebo stavebná sústava najmä ZTB, BA-BC, BA NKS-S.
Porucha vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu.
Prejav: trhliny medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, korózia spojovacej výstuže, praskliny, lámanie a vypadávanie copilitu zatekanie dažďovej vody.
Odstránenie: zvýšenie vodorovnej tuhosti schodiska, výmena copilitovej steny, zateplenie schodiska vrátane priľahlej plochy priečelia pri kúte, oprava trhlín v schodisku.

Konštrukčný systém najmä ZT.
Porucha predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu.
Prejav: trhliny a vypadávanie betónovej hmoty, vypadávanie betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky (na pod-porný rám alebo stenu) a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky, zatekaním dažďovej vody vplyvom chýbajúcej alebo porušenej hydroizolácie v podlahe a koróziou výstuže.
Odstránenie: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie a opravenie zdegradovaného betónu a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora uloženia lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu (v prípade potreby), prídavná podpora v strede lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby), zhotovenie hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

Konštrukčný systém T08 B.
Porucha predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu.
Prejav: trhliny v betóne v oblasti uloženia lodžiovej dosky, korózia kotvenia zábradlia, zatekanie dažďovej vody do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, korózia výstuže,
vypadávanie betónovej hmoty.
Odstránenie: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, odstránenie a vyspravenie zdegradovaného betónu a ošetrenie skorodovanej výstuže, dodatočná podpora uloženia lodžiovej dosky (v prípade potreby), prídavná podpora v strede rozpätia lodžiovej dosky (v prípade potreby), odstránenie a výmena zábradlia (v prípade potreby),zhotovenie hydroizolácie a podlahových vrstiev vrátane oplechovania.

Stavebná sústava alebo konštrukčný systém najmä T-11 až T-16, T 01B až T 03B, BA, MS-5, MS-11, LB, MB, T06B, B-70.
Porucha balkónov a lodžií bytového domu.
Prejav: trhliny v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, vypadávanie betónovej hmoty, korózia výstuže alebo korózia nosnej oceľovej konštrukcie a kotvenia zá-bradlia,
vytváranie tepelného mosta.
Odstránenie: odstránenie podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie a zábradlia, vyspravenie betónovej konštrukcie vrátane ošetrenia výstuže, odstránenie alebo náhrada balkónovej dosky, vytvorenie nových podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, tepelnoizolačnej vrstvy a oplechovania, montáž zábradlia, zateplenie dosky.

Konštrukčný systém najmä LB, MB.
Porucha vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu.
Prejav: vytváranie trhlín v betónovej hmote, zatekanie dažďovej vody, korózia výstuže,
vypadávanie betónovej hmoty, vytváranie tepelného mosta.
Odstránenie: odstránenie zdegradovaného betónu pilastrov a ríms, ošetrenie výstuže a betónu, zateplenie ríms a pilastrov vrátane plochy obvodového plášťa medzi nimi.

Stavebná sústava najmä P1.15, SpM-P1.15, PS 82, BA NKS-S.
Porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.
Prejav: trhliny medzi prvkami a v hmote pórobetónu, zatekanie dažďovej vody medzi pórobetónové prvky spínaných dielcov obvodového plášťa a hmotu pórobetónu, zatekanie spôsobujúce koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže.
Odstránenie: odstránenie zdegradovaného pórobetónu, ošetrenie výstuže, oprava povrchov maltou na pórobetón (tepelnoizolačná malta), celoplošné zateplenie obvodového plášťa, oprava vnútorných povrchov obvodového plášťa.

Stavebná sústava najmä P1.14, SpM-P1.14, PS 82, P1.24.
Porucha stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu.
Prejav: zatekanie dažďovej vody stykmi obvodového plášťa, korózia výstuže spojov.
Odstránenie: vyčistenie škár (v prípade potreby), odstránenie zdegradovaného betónu a oprava povrchu, celoplošné zateplenie obvodového plášťa s prikotvením membrány k nosnej časti (v prípade potreby).

Stavebná sústava najmä PS 82 PP.
Porucha atiky bytového domu.
Prejav: odklonenie atikových dielcov od zvislej roviny, otváranie vertikálnej škáry styku,
deformácia oplechovania, trhliny v strešnej krytine zatekanie dažďovej vody.
Odstránenie: odstránenie strešných vrstiev (horný plášť) v páse pri atike, vrátenie atikových dielcov do pôvodnej polohy (v prípade potreby) a ich ukotvenie, doplnenie strešných vrstiev s dilatáciou pri atike, zateplenie strechy.

Konštrukčný systém PV-2.
Porucha obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu.
Prejav: trhliny v povrchovej úprave, odúvanie a odpadávanie povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok).
Odstránenie: odstránenie uvoľnenej povrchovej úpravy, vyrovnanie podkladu a zateplenie obvodového plášťa, nanesenie nových vnútorných povrchových úprav zohľadňujúcich fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu.

Stavebná sústava BA NKS-S.
Porucha obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov a súvisiacej predsadenej lodžie bytového domu.
Prejav: trhliny v obvodovom plášti, vypadávanie hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii, uvoľnenie kotvenia zábradlia.
Odstránenie: zabezpečenie funkcie zásuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy vrátane atiky nad lodžiou, odstránenie uvoľnených častí obvodového dielca, plnohodnotná náhrada uvoľnených častí a vyrovnanie podkladu, zateplenie obvodového plášťa a priečelí s lodžiami, oprava vnútorných povrchov so zohľadnením fyzikálno-mechanických vlastnosti podkladu, zabezpečenie posunutého a uvoľneného kotvenia zábradlia a odstránenia priťaženia lodžiovej dosky.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky